Algemene Begrafenis- Crematievereniging St. Barbara / De Laatste Eer

Een van de grootste verenigingen van Warmenhuizen,  momenteel ca. 2500 leden, is opgericht in 1925 met als doel de Warmenhuizenaren op een waardige manier ten grave te dragen. In die tijd was het de gewoonte dat als er iemand overleed, de buren van de overledene hem ten grave droegen. Deze zogenaamde burenplicht komt nu nog op enkele dorpen voor. In Warmenhuizen is - door ons onbekende redenen - de burenplicht rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw in het slop geraakt. Om die reden zou er een begrafenisvereniging opgericht zijn.

Tegenwoordig is de financiële ondersteuning in de vorm van een vergoeding voor haar leden voor de begrafenisvereniging eigenlijk achterhaald. Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel middelen of een verzekering waaruit de crematie of begrafenis kan worden voldaan. Toch is er met het bestaan van St. Barbara / De Laatste Eer een waardevolle traditie voor de toekomst gewaarborgd. Een overledene uit eigen kring (lees dorp of ex-dorpsbewoner) begraven op het eigen kerkhof, door eigen dragers en begeleid door de eigen dorpsbewoners, heeft voor velen nog een waardevolle betekenis in deze tijd.
De vereniging telt volwassen, stemgerechtigde, leden. Minderjarige kinderen kunnen bij geboorte als niet-betalend en niet-stemgerechtigd lid ingeschreven worden. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, krijgen zij bericht met het verzoek betalend lid te worden, waarmee zij dan automatisch stemgerechtigd zijn. De leden kiezen een bestuur dat volgens de statuten bestaat uit 7 leden. Het bestuur zorgt voor een correcte begrafenis of crematie, waarbij de vereniging ook nog ledenkorting verstrekt. Dit moment € 1.000,- plus  naturakorting, zoals aula, koeling, aankleding kamer  en geen administratiekosten.
De vereniging zorgt voor eigen dragers die in samenwerking met de door de vereniging ingeschakelde uitvaartleider, de overledene ten grave draagt. Uiteraard kan een lid ook kiezen voor een crematie in plaats van een begrafenis. Voor de goede orde zij vermeld, dat de begrafenisvereniging alléén het begraven of cremeren regelt.

Afspraken omtrent het graf en dergelijke dienen gemaakt te worden met de kerkvoogdij van de N.H. kerk of de RK Kerk te Warmenhuizen, al dan niet in samenspraak met de uitvaartleider.
Onze uitvaartleiders zijn:
Adrie de Groot 06 - 2269 6431
Anja de Groot 06 - 5060 5505
Marjan Korver 06 - 1215 1631

Nieuwe leden van onze vereniging krijgen bij aanmelding een lidmaatschapskaart. De contributie bedraagt € 8,- per jaar, kinderen tot 18 jaar hoeven geen contributie te betalen. Verder verwijzen wij onze nieuwe, bestaande en aspirant-leden naar de statuten van onze vereniging,  Vragen en of opmerkingen kunt u kwijt bij het bestuur.


Ga terug