Parochiegids

Het parochiebestuur doet zijn best om de website actueel te krijgen en te houden. Heeft u vragen en/of opmerkingen: mailt u naar rk.kerk@quicknet.nl.
 
HH. Ursula en Gezellinnen

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag RKK

A Postbus 13277, 3507 LG  Utrecht
T 06 24 955 899
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
I  www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Conferentie Nederlandse Religieuzen.Inhoudsopgave

Voorwoord
 
1.         De geschiedenis van de kerk

2.         Bestuur en organisatie
2.1       Algemeen                                         
2.2       Parochiebestuur                               
2.3       Parochievergadering                       
2.4       Parochiesecretariaat
2.5       Raad van Kerken
2.6       Parochienieuws

3.         Liturgische vieringen en praktische gegevens
3.1       Plaats en tijd van de eucharistievieringen
3.2       Gezinsvieringen
3.3       Jubileumvieringen
 
4.         Sacramenten
4.1       Het Doopsel
4.2       De Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel
4.3       De Biecht
4.4       Het Huwelijk
4.5       Ziekenzalving
4.6       Ziekencommunie
4.7       Priesterwijding
 
5.         Scholen
5.1       Bestuur Katholiek Onderwijs
5.2       Basisschool en ouderraad
 
6.         Koren
6.1       Parochieel Gemengd Ursulakoor  
6.2       Ritmisch koor
6.3       Kinderkoor
 
7.         Verenigingen en organisaties
7.1       Begrafenisvereniging
7.2       Missie- en ontwikkelingswerk
7.3       Bedevaarten
7.4       Katholiek Vrouwengilde
7.5       Land- en Tuinbouw
7.6       De Zonnebloem
7.7       Ouderen- en ziekenbezoek
 
8.         Werkgroepen
8.1       Bloemengroep
8.2       Wijkvertegenwoordigers
8.3       Werkgroep Liturgie
8.4       Lectoren en lectrices
8.5       Avondwake
8.6       Misdienaars en acolieten

9.         Helpsters en helpers
9.1       Redactiegroep Parochienieuws
9.2       Kosters
9.3       Klein onderhoud kerk
9.4       Kerkhof
9.5       Modelreglement begraafplaatsen
9.6       Kerknaaisters
9.7       Kraambezoek
9.8       Kerkwerk(st)ers
9.9       Tuinkabouters
 
10.          Tarieven

Wie mag er op ons kerkhof worden begraven?

Voorwoord pastoor C.G.M.B. Hulsebosch
 
Beste parochianen,

Zoals in alle parochies wordt heel veel werk verricht door vrijwilligers. Te denken valt aan de volgende groepen van vrijwilligers: de dames van het ziekenbezoek; de tuinkabouters; de lectoren; de zangkoren en de bloemengroep. Deze opsomming is niet uitputtend en er zijn zeker nog andere groepen van vrijwilligers. Vele handen maken licht werk, het aantal vrijwilligers bedraagt ongeveer honderdvijftig. Het is zeer belangrijk, omdat het aantal vrijwilligers de vitaliteit van de parochie mede bepaalt. Gelukkig zit het in onze parochie met het aantal vrijwilligers nog steeds goed. Wij kunnen er uiteraard nog altijd meer gebruiken. 
Door het nog steeds teruglopend kerkbezoek, door vergrijzing, door priestergebrek en nog steeds stijgende kosten (met name van personeel en gebouwen), zal aan verdergaande samenwerking niet te ontkomen zijn.
Onze parochie is nog steeds zelfstandig, op projectbasis wordt samengewerkt met de parochie van Burgerbrug. Over verdere toekomstige samenwerking zal ik u op de hoogte houden.

In de tussentijd willen wij met het kerkbestuur en parochianen bekijken, hoe we kunnen bereiken, dat er meer mensen op de een of andere manier bij de kerk betrokken raken en blijven. Suggesties in die richting zijn altijd welkom. Ook over deze ontwikkelingen zal ik u op de hoogte houden.
Mag ik u ten slotte oproepen om zoveel mogelijk de Eucharistie te blijven vieren, omdat de Heilige Mis de bron en het hoogtepunt van ons kerkelijk leven is.
Ik wens u van harte Gods zegen toe. Bidden wij voor elkaar!
 
Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch
Augustus 2017.
 
 
1.           De geschiedenis van de kerk
Sinds meer dan 200 jaar hadden Warmenhuizer katholieken twee aan elkaar gebouwde boerenwoningen als kerk en pastorie. Het was de kerk uit de schuilkelderperiode. Na de Franse revolutie was aan de katholieken vrijheid van godsdienst beloofd, vandaar dat de toenmalige pastoor Bramink de moed opvatte om de oude kerk te vervangen door een nieuw, eenvoudig kerkgebouw. Na 13 jaar strijd kwam er een simpel schuurmodel. De kosten waren € 9.590,-.
Men ving € 2.730,- subsidie.
 
In 1839 werd de kerk in gebruik genomen. Er waren toen 291 parochianen. In 1862 werd over de bouw van een nieuwe kerk gesproken. Het aantal communicanten was in ruim twintig jaar met 100 toegenomen. Omdat de plannen, naar de zin van de pastoor, niet vlug genoeg vorderden kwam er een stichtingsfonds. Er werd voor een bedrag van € 7.300,- ingeschreven. Aan het einde van het jaar vond de eerste uitloting plaats. Verschillende parochianen gaven hun obligatie aan de kerk ten geschenke.
Het plan voor de nieuwe kerk en pastorie werd geraamd op € 32.000,-. Nadat men veel moeilijkheden had overwonnen vond de aanbesteding plaats in herberg de Ooievaar van F. Lingerak. De gunning werd verleend aan de Gebr. Jansen uit Nieuwediep. De vader van deze gebroeders had in 1838 de andere kerk gebouwd. Op 12 maart 1872 ging de eerste paal de grond in.
Er werden intussen veel schenkingen gedaan om een zo mooi mogelijke parochiekerk te krijgen. € 1.000,- voor glas-in-lood ramen. € 450,- voor de vloer en het priesterkoor. Een grote klok in de toren, gewicht 1.413 pond en een kleine klok, gewicht 716 pond. Een schenking van € 320,- voor een nieuw uurwerk in de toren. En van een van de parochianen mocht het plafond worden geschilderd. Zo kwam de huidige kerk tot voltooiing. Op 16 juli 1873 werd de nieuwe kerk plechtig geconsecreerd door Mgr. Wilmer, bisschop van Haarlem. Door de jongelui uit de parochie werd het altaar van de H. Jozef geschonken. In 1887 werd een houten vloer onder de banken gemaakt. Door veel vrijwillige bijdragen kon men overgaan tot het stukadoren van de kerk voor de somma van € 1.365,-.
 
Dit is in grote lijnen de geschiedenis van de bouw van de huidige kerk. In dit korte bestek is geen plaats voor een uitgebreide behandeling. Prijzenswaardig is de offergezindheid en de samenwerking geweest om dit alles in Warmenhuizen als kerkgemeenschap op te bouwen. Veel nieuws is gekomen, veel ouds is verdwenen, andere tijden, andere opvattingen, andere inzichten. Maar onze kerk is blijven staan! We zullen hiermee dit overzicht besluiten. Gelukkig dragen vele parochianen de kerk een warm hart toe, we hebben dat kunnen zien bij de vele acties die voor de kerk zijn gehouden. Wat de toekomst zal brengen? Wij hopen dat er onder de jongeren velen zijn die de goede tradities zullen voortzetten.

Meer informatie vindt u onder de knop Kerkhistorie.
 
2.         Bestuur en organisatie
 
2.1       Algemeen
R.K. Kerk. Parochie van de H.H. Ursula en Gezellinnen.
Feestdag patroonheilige: 21 oktober.
Kerkgebouw en pastorie: Dorpsstraat 179, 1749 AC  Warmenhuizen.
Pastoor: C.G.M.B. Hulsebosch, telefoon. 391 214.
Gastvrouw pastorie: mw. Riek Frans en mw. Els Buter (ma/vr van 9.00-13.00 uur).
E-mail: rk.kerk@quicknet.nl.
Website: www.parochiewarmenhuizen.nl
Het secretariaat van de parochie is elke dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur bereikbaar in de pastorie, daar kunt u alle inlichtingen krijgen en verzoeken deponeren zodat deze op de juiste plaats kunnen worden doorgegeven.
Op 30 juni 2020 telde onze parochie 2.569 leden.
 
2.2       Het parochiebestuur
Onze parochie wordt bestuurd door het parochiebestuur dat geadviseerd wordt door de parochievergadering. Deze hebben als doelstelling de parochie te begeleiden in pastoraal en materieel opzicht. De richtlijnen hiervoor zijn vastgesteld in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
 
Het bestuur bestaat uit acht leden      
Functie Naam Adres Telefoon
Voorzitter Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch Dorpsstraat 179 391 214
Vicevoorzitter Simon Brinkkemper Burgemeester Burgerstraat 4 391 554
Secretaris Jan de Groot Helshoek 19 392 606
Penningmeester Vacature    
Lid Marjo Vlaar-Ruijter Molenaarweg 1a 392 624
Lid Henk Meijer Fabrieksstraat 6 06 - 5389 5401
Lid Vacature    
Lid Vacature    
       
Adviseur bouwzaken Niek van Duin Oostwal 111 394 091
Adviseur pachtzaken Makelaarskantoor Klaver Winkel 414 008
Ledenadministratie Emmy Ligthart-Hof Oud Wulpendorp 11 392 497
Financiële administratie Jos Schalkwijk Krankhoorn 31 393 221

Het nemen van besluiten gebeurt altijd met meerderheid van stemmen.
De leden van het parochiebestuur worden voorgedragen door de parochianen en door de parochievergadering.
Binnen het parochiebestuur hebben wij de taken verdeeld. Dit hebben wij gedaan om de besluitvorming te versnellen. Voor de meeste taken zijn twee personen benoemd.
Als de een niet bereikbaar is of bij een bestuursvergadering niet aanwezig kan zijn, dan neemt de ander het over.

Taakverdeling bestuursleden per september 2020:
Voorzitter Pastoor Hulsebosch
Vicevoorzitter Simon Brinkkemper
Secretaris Jan de Groot
Penningmeester Vacature
Agenda en notulen Jan de Groot en pastoor Hulsebosch
Kerkbalans  
Bouwzaken Pastoor Hulsebosch en Henk Meijer
Kerkhof Simon Brinkkemper
Public relations Pastoor Hulsebosch en Jan de Groot
Tuinkabouters Pastoor Hulsebosch en Simon Brinkkemper
Koren Pastoor Hulsebosch en Jan de Groot
Vrijwilligers Marjo Vlaar en Jan de Groot
Liturgie Pastoor Hulsebosch
Communie en Vormsel Pastoor Hulsebosch, Marjo Vlaar en Jan de Groot
Jongerenwerk algemeen Pastoor Hulsebosch, Marjo Vlaar en Jan de Groot


2.3          De parochievergadering
De parochievergadering bestaat uit: 
 
C.G.M.B. Hulsebosch   Pastoor
Simon Brinkkemper                       Vicevoorzitter
Vacature Penningmeester
Jan de Groot Secretaris
Henk Meijer               Bestuurslid
Marjo Vlaar-Ruijter Bestuurslid
Sjaak Oud Tuinkabouters
Diana Dekker en Angelique Groot Gezinsviering, communie en vormsel
Carla Mosch-van Duin                    Bloemengroep en comité 4 mei
Theo Smit                                       Parochieel Gemengd Ursulakoor
Margo Mosch-Kruijer            Ritmisch koor
Bernadet Beukers-Danenberg          Lectoren, kosters en liturgie
Ria Kuijs-Ruijter                       Ouderen- en ziekenbezoek
Aleid Brinkkemper                      Secretariaat, avondwake en schoonmaak
André Mosch Begrafenisvereniging

De parochievergadering komt één keer per jaar bijeen geroepen en heeft als taken:
- aadvies geven t.b.v. het pastoraal beleid.
- voorstellen van kandidaten voor het parochiebestuur.
- uitwisselen van informatie over elkaars activiteiten

De benoeming van leden van het parochiebestuur geschiedt door de bisschop of namens hem door de Deken. Het zal voor een ieder duidelijk zijn dat de besturen hun werk alleen goed kunnen verrichten met de medewerking van onze parochianen.

2.4       Parochiesecretariaat
In het algemeen is het secretariaat op de dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur open. Het telefoonnummer is: 391 214. Voor spoedeisende boodschappen kunt u, indien de pastoor niet bereikbaar is, contact opnemen met de secretaris of vicevoorzitter van het bestuur.
 
Om onze parochiegemeenschap goed te kunnen leiden en de contacten te kunnen onderhouden is het niet alleen plezierig maar ook noodzaak dat de parochianen om zo te zeggen met naam en toenaam op het secretariaat bekend en geregistreerd zijn. Een goed en accuraat ledenbestand is dan natuurlijk onmisbaar.
 
Het beheer van dit bestand is een taak van het secretariaat. In de praktijk wordt het ledenbestand bijgehouden door een voormalig bestuurslid.
In het (niet vrij toegankelijk) computerbestand zijn de inwoners van ons dorp die als R.K. bekend staan opgenomen. Omdat gemeenten geen informatie meer aan de parochie doorgeven, werkt de R.K. Kerk in ons land samen met de stichting SILA (Stichting Interkerkelijk Leden Administratie). Die stichting krijgt als enige van de overheid (gecodeerd) mutaties door en kan zo de diverse gemeenschappen van dienst zijn. Ons dringende verzoek aan u is: wilt u veranderingen melden aan de pastorie zodat het bestand bijgewerkt kan worden. Dit is van toepassing bij verhuizing (van u of uw kinderen!), huwelijk, partnerschap, geboorte et cetera.
Een andere taak van het secretariaat is het verzorgen van de administratie en verwerking van de, door parochianen, opgegeven misintenties, doopverzoeken en verzoeken om speciale misvieringen bij huwelijken en jubilea et cetera.
 
2.5       Raad van Kerken
In september 1993 is de Raad van Kerken Harenkarspel opgericht. Helaas leidt deze raad en zieltogend bestaan. Vanuit onze kerk is er geen vertegenwoordiger (meer).
 
2.6       Parochienieuws
Het parochienieuws verschijnt ongeveer een keer per zes weken en ligt achter in de kerk. U kunt dit blad gratis meenemen. Het parochienieuws wordt natuurlijk ook gepubliceerd op deze website. Daarnaast hangt een overzicht van de komende vieringen in het kastje dat links van de voordeur aan de kerk hangt. Ook wordt in het Contact gepubliceerd wat er gaande is in onze parochiegemeenschap.
 
3.         Liturgische vieringen en praktische gegevens
 
3.1       Plaats en tijd van de Eucharistievieringen
Zondag         10.00uur:    Hoogmis met op de eerste en derde zondag van de maand zang van het Gemengd Parochieel Ursulakoor; de tweede zondag en vijfde zondag zijn stille missen; op de vierde zondag zingt het Ritmisch koor. 
​Maandag      09.30 uur:   De eerste en de derde maandag van de maand een H. Mis in Angelapark.
Donderdag   19.00 uur:   H. Mis (niet als er ook een mis is op vrijdag).
Vrijdag         19.00 uur:   H. Mis (alleen op de eerste vrijdag van de maand.)
Op de eerste zondag van de maand is de Heilige Mis om 09.30 uur.

3.2       Gezinsvieringen
Op dit moment is er geen officiële werkgroep Gezinsvieringen actief. Wel zijn er diverse mensen die zich hiervoor inzetten. Als u zich hier ook voor wilt inzetten kunt u zich aanmelden bij Marjo Vlaar, telefoon 392 624 of Jan de Groot, telefoon 392 606. 
 
3.3       Jubileumvieringen
Op verzoek wordt voor een huwelijk of jubileum een speciale viering gehouden, daarbij zingt het Parochieel Gemengd Ursulakoor. U wordt verzocht tijdig een afspraak te maken.
Dit kan op de pastorie, op dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur bij het secretariaat.
 
4.         Sacramenten
 
4.1       Het doopsel
Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u een afspraak maken met de pastoor. U wordt dan uitgenodigd voor een doopgesprek.
De doopdatum en tijd worden in overleg met u vastgesteld. De doop wordt in de parochiepublicaties bekend gemaakt.
 
4.2       De Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel
Kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten en gedoopt zijn, komen in aanmerking voor de Eerste Heilige Communie. Aan de kinderen van groep 8 komt de bisschop of zijn plaatsvervanger (de vicaris) het Heilig Vormsel toedienen.
De coördinatiegroep start de projecten in samenwerking met de ouders en leerkrachten van de school. De voorbereidingen worden ondersteund door de werkgroepen, bestaande uit ouders van de betreffende kinderen. Ook kinderen van het buitengewoon onderwijs kunnen aan de beide projecten meedoen. Zij die op andere scholen zitten kunnen worden aangemeld bij de coördinatiegroep en deelnemen aan de voorbereidingen in de kerk. De eerste informatie avonden worden tijdig (per groep) bekend gemaakt.
Coördinatiegroep Eerste Heilige Communie & Heilig Vormsel: mw. Marjo Vlaar-Ruijter, telefoon 392 624 of Jan de Groot, telefoon 392 606.
 
4.3       De biecht (sacrament van boete en verzoening)
Elke donderdag na de Heilige Mis van 19.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld om te biechten. Na afspraak is dit ook op andere tijden mogelijk.
 
4.4       Het huwelijk
Bruidsparen die in de kerk willen trouwen dienen minstens tien weken van te voren een afspraak te maken met de pastoor. Aan het huwelijk gaan enige gesprekken vooraf.
Bij een huwelijksmis zingt meestal het Dameskoor. Men kan ook een beroep doen op het Ritmisch koor.
 
4.5       De ziekenzalving
Op verzoek wordt aan elke zieke of bejaarde het sacrament van de ziekenzalving toegediend. Om dit sacrament goed tot zijn recht te laten komen dringen wij er op aan om het tijdig aan te vragen.
 
4.6       Ziekencommunie
Op verzoek brengt de pastoor of een daartoe aangestelde leek de Heilige Communie  thuis bij parochianen die door ouderdom of ziekte niet meer in de kerk kunnen komen.
 
4.7       Priesterwijding
Een priesterwijding van een parochiaan is bij ons al heel wat jaren geleden voor het laatst gevierd. Zal het ooit nog eens gebeuren? Laat jongeren er eens over nadenken of zij zich niet als priester dienstbaar willen maken. Er is een nijpend tekort aan gewijde voorgangers. De pastoor is graag bereid belangstellenden in contact te brengen met de rector van de opleiding.

5.             Scholen

5.1          Bestuur Katholiek Onderwijs
Basisschool De Hoge Ven ressorteert onder onderwijsinstelling Blosse te Heerhugowaard.
Blosse is een organisatie die primair onderwijs verzorgt. Zij levert met inzet van al haar personeelsleden een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in een veilige omgeving. Zij streeft ernaar een zo breed mogelijk aanbod van onderwijsconcepten te realiseren. Iedere school is autonoom en ontwikkelt zijn eigen onderwijsconcept.
Blosse is een professionele organisatie die vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders werkt.
De missie van Blosse is om in te zetten op maximale ontwikkelkansen voor elk kind.
De visie van Blosse is, een kindcentrum in elke wijk of elk dorp in de regio; 'het beste van opvang en onderwijs voor elk kind'.
 
De heer A.J.M. Groot is voorzitter van het College van Bestuur.
Het bestuurskantoor is gevestigd op het volgende adres:
W.M. Dudokweg 47
1703 DA Heerhugowaard
Telefoonnummer: 072-566 0200.
Internet: www.blosse.nl.
 
5.2       Basisschool en oudervereniging
Kindcentrum De Hoge Ven
Doorbraak 24
1749 AM  Warmenhuizen.
Telefoon: 0226 - 216 020
www.hogeven.nl.
directie@hogeven.nl.
 
De school heeft een oudervereniging. U kunt bij de school informeren wie hiervan de contactpersonen zijn.
 
6.         Koren
 
6.1       Parochieel Gemengd Ursulakoor
Het koor telt ongeveer 20 leden en is in 2008 ontstaan uit een samenvoeging van het heren- en dameskoor. Het koor zingt iedere eerste en derde zondag van de maand tijdens de Hoogmis.
Voorzitter:      dhr. T. Smit, telefoon 391 682
Secretaris:       mw. A. Klaver-Roozendaal, telefoon 391 239
Dirigent van het koor is mw. G. van der Land.
Organist van het koor is mw. M. Schouten.

 
6.2       Ritmisch koor
Het koor telt ongeveer 20 leden en zingt ongeveer 10 keer per jaar, de vierde zondag van de maand.
Contactpersoon: mw. M. Mosch-Kruijer, telefoon 392 042.
 
6.3       Kinderkoor
Op projectbasis hebben wij een kinderkoor. Dit kinderkoor staat onder leiding van Lianne Kenter en Maaike de Wit.
Voor de actuele stand van zaken kunt u zich richten tot Jan de Groot, telefoon 392 606.

7.         Verenigingen en organisaties
 
7.1       Begrafenisvereniging Sint Barbara / De Laatste Eer
De begrafenisvereniging heeft een eigen website. Hiernaar wordt verwezen in het keuzemenu links op onze pagina.
 
7.2       Missie- en ontwikkelingswerk
De missie- en ontwikkelingswerkgroep is helaas opgeheven. Het parochiebestuur wil graag in contact komen met parochianen (2 of 3 personen) die dit weer op zich zouden willen nemen. Informatie hierover bij het secretariaat.
 
7.3       Bedevaarten
Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van bedevaarten. Niet alleen dicht bij huis maar ook verder weg: O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, Kevelaer in Duitsland, Beauraing en Banneux in België, Lourdes in Frankrijk, Fatima in Portugal en nog veel meer.
Inlichtingen bij mw. V. Pronk-Stoop, telefoon 391 751.
 
7.4       Katholiek Vrouwen Gilde (K.V.G.)
Het aantal leden is ongeveer 80. Het K.V.G. is een eigentijdse Katholieke vrouwenorganisatie die open staat voor alle vrouwen. Het seizoen loopt van september tot en met mei. Eenmaal per maand is er een bijeenkomst. Met de andere vrouwenverenigingen van Warmenhuizen en Tuitjenhorn worden er creatieve en educatieve cursussen en excursies georganiseerd. In deze tijd heeft het K.V.G. ook het oog gericht op het sociaal- en maatschappelijk terrein.
Iedere maand is er in het dorpshuis klaverjassen, de baten hiervan zijn voor de ziekenpot.
Secretaris is mw. A. Brinkkemper, telefoon 391 554.
 
7.5       Land- en Tuinbouw
De LTO Noord, afdeling Heerhugowaard/Langedijk/Schagen behartigt de belangen van haar leden op maatschappelijk, sociaal, juridisch en economisch gebied.
Website: www.ltonoord.nl.
 
7.6       De Zonnebloem
Het hoofddoel van de Zonnebloem is het regelmatige ziekenbezoek. Dit wil zeggen dat iemand steeds door dezelfde medewerker iedere twee à 3 weken wordt bezocht. Verder wordt hulp verleend bij alle activiteiten, die landelijk en regionaal worden georganiseerd zoals: boottochten, ontspanningsmiddagen, vakantieweek, de loterij en de nationale ziekendag.Voorts organiseert de afdeling ook zelf een ontspanningsmiddag.
De doelstelling van de Zonnebloem is: de langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevenden, die dreigen te vereenzamen en alle ouderen, bij deze activiteiten te betrekken.
Inlichtingen bij mw. M. Kossen, telefoon 392 780.
 
7.7       Ouderen en ziekenbezoek
Sinds een aantal jaren is er in onze parochie een groep vrijwilligsters die de ouderen in onze parochiegemeenschap één of meerdere keren per jaar bezoeken. Op deze manier willen zij bereiken dat allen, maar vooral diegenen die niet meer naar de kerk kunnen komen zich toch betrokken blijven voelen bij onze parochie. Het streven van de werkgroep is de contacten binnen de parochie levendig te houden en te helpen waar nodig is. Via het parochiesecretariaat, waar alle kerkleden in het computerbestand zijn opgenomen, komen ze aan de adressen van diegenen die voor een bezoekje in aanmerking komen.
Omdat de groep ouderen in onze parochie groot is hebben ze ergens een grens moeten trekken. Er worden personen bezocht van 80 jaar en ouder. Als u geen behoefte heeft aan een dergelijk bezoekje, laat dit dan weten aan degene die bij u komt. Zij zal dan hiermee rekening houden. Mocht het zo zijn dat er jongere parochianen zijn die een dergelijk bezoekje heel erg op prijs stellen, dan kunt u contact opnemen met mw. Kuijs (zie onderaan)
Graag willen we een beroep doen op jongere parochianen om zich bij de werkgroep aan te sluiten.
Inlichtingen bij mw. M. Kuijs-Ruijter, telefoon 393 006.
 
8.         Werkgroepen
 
8.1       Bloemengroep
De kerkversiering is in handen van drie bloemengroepen. Iedere groep, bestaande uit drie dames, verzorgt de bloemversiering voor één maand. De maand december wordt door de drie groepen gezamenlijk verzorgd. Indien u extra wensen heeft voor onze groep tijdens een voor u speciale viering, dan kunt u contact opnemen met ondergenoemde contactpersoon.
Contactpersoon is mw. C. Mosch, ’t Jaerlinger 14, telefoon 06 - 1295 8614.
 
8.2       Wijkvertegenwoordigers
Er is een groep van ruim 40 wijkvertegenwoordigers in onze parochiegemeenschap. Voor Pasen en Kerstmis verspreiden zij het parochienieuws bij alle parochianen. Ook wordt alle informatie van de Kerkbalans door hen verspreid, wat heel belangrijk is voor het in stand houden van onze parochie. Het grote aantal wijkvertegenwoordigers is belangrijk omdat de wijken dan niet te groot zijn en men als wijkvertegenwoordiger kan overzien wat er in zijn of haar wijk gebeurt. Voor de continuïteit van de groep wijkvertegenwoordigers is het van belang dat, als er iemand mee stopt, deze zelf in eigen wijk een opvolger zoekt.
De coördinatie hiervan ligt bij het parochiebestuur, zie bovenaan deze pagina, hoofdstuk 2.2.
 
8.3       Werkgroep Liturgie
Deze werkgroep verzorgt de liturgie van bijzondere vieringen. Ook helpt ze met de Oecumenische vieringen, de kerkdiensten van de Raad van Kerken en de gezamenlijke Dodenherdenking in mei.
Inlichtingen bij mw. L. Pronk-Kauffman, telefoon 392 227.
 
8.4       Lectoren en lectrices
Bij vieringen in de kerk is het belangrijk dat ook de parochianen zelf actief deelnemen. Een viering is een zaak van alle aanwezigen. Daarom zijn in een viering de lectoren en lectrices belangrijk. Zij lezen de eerste en tweede lezing en de intenties van de voorbeden en zij lezen de parochiemededelingen af. Er zijn momenteel drie lectoren en lectrices.
Contactpersoon: mw. B. Beukers-Danenberg, telefoon 392 959.
 
8.5       Werkgroep Avondwake
De werkgroep begeleidt de avondwake, helpt met het indelen van de avondwake in nauw overleg met de familie van de overledene.
Inlichtingen bij mw. A. Brinkkemper, telefoon 391 554.
 
8.6       Misdienaars en acolieten
De dienst aan het altaar wordt mede verzorgd door jongens en meisjes van de basisschool (de misdienaars). Zo worden ze spelenderwijs betrokken bij de vieringen en het geloof, dat is erg belangrijk in deze tijd. Kinderen kunnen al misdienaar worden vanaf groep 5.
Contactpersoon: mw. L. Pronk-Kaufmann, telefoon 392 227.
 
9.         Helpsters en helpers
In onze parochie zijn veel mensen actief bezig. De één treedt voor het voetlicht, de ander doet dit zonder naar buiten te treden. Graag willen wij er een paar noemen:
 
9.1       Redactie en kopieergroep voor het Parochienieuws
Voor het kopiëren van alle parochiedrukwerk is het parochiesecretariaat goed toegerust. De redactie van het parochienieuws en de boekjes voor Pasen en Kerstmis is in handen van het secretariaat in overleg met het parochiebestuur. Het feitelijke drukwerk van deze beide boekjes wordt uitbesteed aan een professionele drukker.
 
9.2       Kosters
De functie van koster wordt door zes personen bij toerbeurt vervuld. Er zijn twee personen die kunnen invallen.
Coördinator is dhr. A.H. Dekker, telefoon 391 929.
 
9.3       Klein onderhoud kerk
Er moet in onze kerk nog wel eens wat klein onderhoud worden verricht.  Onze bouwadviseur is N. van Duin. Hij doet een groot deel van het klein onderhoud.
dhr. N. van Duin, telefoon 392 497.
 
9.4       Kerkhof
De registratie en indeling van het kerkhof worden nauwkeurig bijgehouden.
Coördinator is dhr. S. Brinkkemper, telefoon 06 - 1054 0375.
Het onderhoud van het kerkhof is in handen van onze tuinkabouters. Zie hoofdstuk 9.9.
Hoofdkabouter is dhr. S. Oud, telefoon 392 188.
 
9.5       Modelreglement Begraafplaatsen
Vanaf het najaar van 2009 is het Modelreglement voor het beheer van onze begraafplaats beschikbaar. Zowel in uitgebreide vorm, op de wijze zoals het bisdom het voorschrijft, als in beknopte vorm. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij het secretariaat of hier vinden.
 
9.6       Kerknaaisters
De kerknaaisters wassen, strijken en herstellen de kerkgewaden en het altaarlinnen.
Dit wordt gedaan door mw. G. te Buck-Suiker en mw. H. Berkhout-Suiker.
 
9.7       Kraambezoek
Wie bij de geboorte een kaartje stuurt naar de pastorie krijgt kraambezoek.
Dit is in handen van Vacature.
 
9.8       Kerkwerksters
De kerk wordt schoon gehouden door mw. T. Zoon-Kauffman en mw.A. Brinkkemper-Oud.
 
9.9       Tuinkabouters
De tuinkabouters zorgen in vier groepen van ongeveer tien personen dat er wekelijks onderhoud wordt gepleegd aan het kerkhof. Daardoor blijft het kerkhof netjes en schoon. Ook worden er regelmatig veranderingen in beplanting en bestrating doorgevoerd. Door de werkzaamheden van deze groep vrijwilligers kunnen de kosten van onze begraafplaats laag gehouden worden.
Coördinator is dhr. J. Oud, telefoon 392 188.

10.        Tarieven
De tarieven worden jaarlijks in november vastgesteld. U vindt de tarieven voor dit jaar op de speciale tarievenpagina.
 
Wie mag er begraven worden op ons kerkhof?
Regelmatig bereikt ons bovenstaande vraag. Vaak wordt er dan bij gevraagd: ‘Moet je bijdragen aan de Actie Kerkbalans om daar begraven te mogen worden?’
Dit is niet zo. Natuurlijk zien we graag, dat iedereen bijdraagt aan deze actie om daardoor beter te kunnen voorzien in de kosten van onderhoud en andere kosten van onze parochie, maar dit is geen reden of u wel of niet op ons kerkhof begraven mag worden.
Het enige, dat daarvoor nodig is, is dat u ingeschreven staat bij onze parochie. Als u gedoopt bent en u zelf niet uit hebt laten schrijven, zult u normaal gesproken ingeschreven staan, ook als u niet in onze parochie gedoopt bent, maar ergens anders. Als u namelijk verhuist, wordt dit door de gemeente doorgegeven aan het Sila. Dit is een organisatie, die deze gegevens verwerkt en weer doorgeeft aan de diverse parochies. Mocht u twijfelen of u ingeschreven staat, dan kunt u altijd contact opnemen met mw. E. Ligthart-Hof, telefoon 392 497.