De Parochiele Charitieve Instelling

Wat is de PCI?
De Parochiële Charitieve Instelling (PCI) heeft als hoofdtaken om de caritas een herkenbare plaats binnen de parochiegemeenschap te geven. Het PCI wil niet gezien worden als een geïsoleerd orgaan, maar als een instelling die deel uitmaakt van de gehele parochie.
Om dit laatste te realiseren is het voeren van overleg met de diaconale werkgroepen een belangrijke activiteit. De PCI voert zijn beleid in goede samenspraak met het bestuur van de parochie. Beleidspunten zijn het beheer van het opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en de verwerving van middelen alsook de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de caritas onder kerkelijk gezag van de bisschop.
De PCI is allereerst verantwoordelijk voor het ledigen van noden in eigen parochie of buurt. Daarnaast worden ook, in samenwerking met anders PCI´s regionale projecten ondersteund. De praktijk leert dat de meeste hulpvragen uit het dekenaat en het bisdom Haarlem komen. We helpen daar ook als het naar onze mening nodig is. U kunt te allen tijde een beroep doen op uw PCI. Wij proberen voor anderen klaar te staan. Zowel financieel als met woord en daad. Wij gaan eerlijk en heel vertrouwelijk met uw vragen om. De PCI beheert een behoorlijk vermogen waarmee zaken gefinancierd worden en hulp wordt geboden, waar andere instanties of fondsen het laten afweten.
De PCI is er op de eerste plaats voor de noden in onze eigen parochie. Die noden zouden we graag willen kennen. Wanneer u nood signaleert, laat het ons weten. Om dit makkelijker te maken staat er achter in de kerk een bus om daar anoniem schriftelijk melding van te maken, of bel ons even

Het ontstaan van het P.C.I. ( Parochiële Charitas Instelling)
 
Uit de nalatenschap van Pastoor Bramink, die in het jaar 1826 Pastoor van Warmenhuizen was heeft het toenmalige armbestuur het grootste deel van het vermogen verkregen.
 
In 1861 een jaar voor zijn dood liet hij testamentair vastleggen, dat 1/3 van zijn landerijen naar het armbestuur van Warmenhuizen en 1/3 naar het armbestuur van Naaldwijk en 1/3 naar het armbestuur van Haarlem zou gaan. De landerijen bestond op dat moment uit ca. 21ha.
 
In 1964 werd de naam van her armbestuur omgevormd tot P.C.I. In dat jaar werd de AWBZ ingesteld. Voor die tijd was het een gunst om geholpen te worden daarna meer een recht.
Het doel van het armbestuur was  - het omzien naar elkaar om het lenigen van immateriële nood.
 
In der loop der jaren zijn de landerijen te gelde gemaakt en Naaldwijk en Haarlem uitgekocht. In 2004 kwam een eind aan het legaat van Pastoor Bramink. Van de landerijen heeft het PCI nog ruim 3 ha. over.
 
Van de rente van het vermogen en de pacht zijn we nog steeds instaat om mensen in nood te helpen. Maar dan moeten we wel weten wie. Als u iemand weet, die hulp nodig heeft, meldt dit. U kunt dit doen door een briefje in de brievenbus bij de pastorie te doen of bij een
van de bestuursleden.
 
De bron van dit verhaal komt uit de geschiedenis van een legaat van 1862 – 2004 samengesteld door Jan Kraakman & Pierre Schlicher.
Hieruit blijkt ook dat de familie Kraakman zo’n 100 jaar het beheer heeft gehad over het vermogen van het armbestuur en later het PCI
 
Het PCI bestuur:
Theo Smit Fabriekstraat 48  Voorzitter.
A. Bruin Vierhuizen 5 penningmeester/secretaris,
N. van Duin Oostwal 111  lid.
Mevr. R.Kuijs-Ruijter Burg.Burgerstraat  14  lid.
Mevr.J. Smit-Dekker Warmenhuizerweg 24  lid.
H. Smeele Burg.Burgerstraat  17.  Adviseur.Armoede in Warmenhuizen?  Paasactie van de PCI!!!
 
In ons land van uitkeringen en sociale vangnetten zou je bijna denken dat armoede niet meer voorkomt. Toch blijkt uit onderzoek dat er wel degelijk, óók in Warmenhuizen, stille armoede bestaat. Sommige plaatsgenoten en gezinnen hebben het niet breed en hebben de wind financieel tegen zitten.´Normale´ zaken als een keer extra naar de kapper gaan, een feestelijke maaltijd thuis bereiden of een dagje uit kunnen dan vanwege geldgebrek geen doorgang vinden. De PCI Warmenhuizen wil voor deze mensen een klein lichtpuntje zijn rond de Pasen. Heeft u zelf behoefte aan een kleine (max.€ 100,-) geldelijke ondersteuning of weet u iemand in uw naaste omgeving (familie,buren, vrienden) die rond de Paasdagen een klein financieel zetje kunnen gebruiken, schroomt uw dan niet om dit bij ons secretariaat kenbaar te maken of benadert u een van de andere PCI bestuursleden. Alle aanvragen zullen met de grootste vertrouwelijkheid behandeld worden.
 
Met geld kunnen we van alles kopen:     
     Een bed, maar geen dromen                 
Boeken, maar geen intelligentie            
    Voedsel, maar geen eetlust
Sieraden, maar geen schoonheid
    Een huis, maar geen thuis
Medicijnen, maar geen gezondheid
    Vermaak, maar geen geluk
Een kruis, maar geen Redder.
 

Ga terug