Een overzicht van de financiers van de restauratie

De restauratie kost ongeveer 625.000 euro. Hiervoor is ongeveer 405.000 euro rijkssubsidie toegezegd. Is uit andere middelen nog 220.000 euro te betalen.

Hiervoor zijn nog enkele sponsors gevonden.

Op 22 maart 2013 wordt in samenwerking met Harmonie DSV een veiling georganiseerd. Deze veiling wordt gehouden in het dorpshuis. Vrijwilligers zullen in heel Warmenhuizen en Schoorldam langs de deuren gaan om bijdragen te verzamelen.

De veilingcommissie heeft een eigen website in voorbereiding.

In de loop van 2013 zal een actie in samenwerking met de Vriendenloterij worden opgezet. De kerk gaat huis-aan-huis proberen mensen te bewegen loten te kopen waarbij de helft van de opbrengst ten goede zal komen aan de restauratie.

Skanfonds

Zo betaalt het skanfonds een mooi bedrag. Het mission statement van het Skanfonds luidt: Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohiesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Skanfonds en loterijen
Na WOII is Rotterdam een grote ruïne. De EHBO’er Albert Bergers Sr. zet zich direct na het bombardement van mei 1940 in voor gewonden en daklozen. Zijn huis is een coördinatie-
centrum voor ruim 400 r.-k. EHBO-afdelingen in de jaren van de wederopbouw.

Bergers komt in contact met de KRO. Die is onder de indruk van zijn creativiteit en energie. Tussen 1949 en 1954 organiseert het EHBO-bureau 15 collectes, vaak met radiosteun. Na de zondagsmis ‘verkopen’ vrijwilligers pleisters voor het goede doel. Wie een pleister meeneemt, doet minstens een kwartje in de collectebus.

Loterijen
Vanaf 1953 zijn de acties grootschaliger. Bergers richt zijn aandacht ook op loterijen. Voor de bouw van een gedachte-
niskerk op de Grebbeberg laat hij twee miljoen steentjes bakken. In duizend daarvan zit een prijswinnend nummer. Op de actiedag zijn de steentjes te koop aan de kerkdeur. In een radio-uitzending wordt de koper gevraagd de steentjes in gruzelementen te slaan. De opbrengst is 465.000 gulden, veel geld in die tijd.

Sla Uw Slag (SUS)
Van 1954 tot 1970 organiseert Bergers ruim 50 loterijen, waaronder 17 SUS-loterijen (Sla Uw Slag). De opbrengst gaat eerst naar katholieke doelen, maar naderhand ook naar andere organisaties. Later gaan de SUS-loterijen op in de BankGiroLoterij, de oudste landelijke loterij voor goede doelen.

Geboorte van Skanfonds
In 1957 besluit de KRO de verdeling van geld voor goede doelen in een aparte rechtspersoon onder te brengen. Skanfonds - dat tot 2005 Stichting Katholieke Noden heet (SKN) - is geboren.
Nu is Skanfonds een middelgroot professioneel fonds dat jaarlijks ruim 700 projecten steunt. Skanfonds wil - symbolisch gezien - niet slechts pleisters plakken, maar wezenlijk bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving: Pleisters Plus.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

 

 

 

Werkterreinen:

  • Podiumkunsten
  • Beeldende kunst
  • Monumentenzorg
  • Geschiedenis en letteren
  • Natuurbehoud

Kattendijke/Drucker Stichting

De Kattendijke/Drucker Stichting is eind 2004 ontstaan uit de fusie tussen twee stichtingen, namelijk de Maurits van Kattendijke Stichting en de Thérèse Drucker Stichting.

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun op filantropische grondslag, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein, terwijl in uitzonderingsgevallen ook steun kan worden verleend aan particulieren.

Veiling

Op 22 maart 2013 wordt in het Dorpshuis van Warmenhuizen een grote veiling gehouden. Deze veiling wordt georganiseerd samen met de harmonieu D.S.V. Op opbrengst is ten bate van het instrumentenfonds van de harmonie en voor de restauratie van de kerk. Het veilingcomité had een eigen website en ook een eigen logo:

In de week van 5 november 2012 is een groot aantal vrijwilligers van de parochie benaderd om mee te helpen met de voorbereidingen voor de veiling. De tekst van deze uitnodiging luidt ongeveer als volgt:

'Om alles in goede banen te leiden is een veilingcomité samengesteld van acht personen met hierin vertegenwoordigers van de kerk, de harmonie en drie leden buiten de beide besturen om. Het comité is deze veiling al enkele maanden aan het voorbereiden. Daarnaast doen wij ook een beroep op vrijwilligers want we moeten langs de huizen om de aangeboden diensten en goederen op te halen en te verzamelen zodat dit allemaal tijdens de veilingavond verkocht kan worden.

 Uit de vrijwilligers worden koppels gevormd van twee man/vrouw. U loopt dus niet alleen.

Alle straten in Warmenhuizen worden ingedeeld in wijken. Iedere twee lopers krijgen een wijk toegewezen. Het is de bedoeling dat begin februari 2013 de brieven voor de veiling huis-aan-huis bezorgd gaan worden. Ongeveer een week later worden de bewoners benaderd  om de toezeggingen te verzamelen. Uit al het aangebodene worden kavels samengesteld  welke in een veilingcatalogus opgenomen worden. Deze catalogus zal ook huis-aan-huis verspreid worden. Om iedereen goed geïnformeerd langs de huizen te laten gaan zal er eind januari 2013 een voorlichtingsavond gegeven worden aan alle vrijwilligers. Uiteraard kunt u daar ook met al uw vragen terecht.

 Wilt u ons helpen de veiling tot een enorm succes te maken meld u dan aan als vrijwilliger.

 Het Parochiebestuur en Veilingcomité.

Als u niet benaderd bent, maar u wilt toch helpen met de voorbereiding, meld u zich dan aan bij Simon Brinkkemper, Burg. Burgerstraat 4.